Injil - John 17

คำ​ขอ​ดุ‌อาอ์​ของท่าน​อี‍ซา

เมื่อ​ท่านอี‍ซากล่าว​อย่าง‍นั้น​แล้ว ท่าน​ก็​แหงน​หน้า​ขึ้น​ดู​ฟ้า​และ​กล่าว​ว่า “ข้า​แต่องค์อุปถัมภ์ ถึง​เวลา​แล้ว ขอ​โปรด​ให้​อัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งของพระ‍องค์​ได้​รับ​เกียรติ เพื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ได้​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ‍องค์ ดัง‍ที่​พระ‍องค์​โปรด​ให้อัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งมี​อำ‌นาจ​เหนือ​มนุษย์​ทั้ง​สิ้น เพื่อ​ให้​ข้าพระองค์​ประ‍ทาน​ชีวิต​นิรันดร์​แก่​คน​ที่​พระ‍องค์​ทรง‍มอบ​แก่​ข้าพระองค์นั้น และ​นี่​แหละ​คือ​ชีวิต​นิรันดร์ คือ​การ​ที่​พวก​เขา​รู้‍จัก​พระ‍องค์ พระ‍เจ้า​เที่ยง‍แท้​ผู้ทรงเอกะ และ​รู้‍จัก​ท่านอี‍ซา อัล-‌มะ‌ซีฮฺ​ที่​พระ‍องค์​ทรง​ส่ง​มา ข้า‍พระ‍องค์​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ‍องค์​ใน​โลก​ดุนยานี้ เพราะ​ข้า‍พระ‍องค์​ทำ​กิจ​ที่​พระ‍องค์​ทรง​ให้​ข้า‍พระ‍องค์​ทำ​นั้น​สำ‌เร็จ​แล้ว บัด‍นี้​ข้า​แต่องค์อุปถัมภ์ ขอ​โปรด​ให้​ข้า‍พระ‍องค์​ได้​รับ​เกียรติ​ต่อ​พระ‍องค์ คือ​เกียรติ​ที่​ข้า‍พระ‍องค์​มี​ร่วม​กับ​พระ‍องค์​ก่อน​ที่โลก​ดุนยานี้​เกิด​ขึ้น

“ข้า‍พระ‍องค์​สำ‌แดง​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์ แก่​บรร‌ดา​คน​ที่​พระ‍องค์​ประ‌ทาน​แก่​ข้า‍พระ‍องค์​จาก​โลกดุนยา คน​เหล่า​นั้น​เป็น​ของ​พระ‍องค์​แล้ว และ​พระ‍องค์​ประ‌ทาน​พวก​เขา​แก่​ข้า‍พระ‍องค์ และ​เขา​ได้​ปฏิ‌บัติ​ตาม​พระ‍ดำรัส​ของ​พระ‍องค์​แล้ว บัด‍นี้​พวก​เขา​รู้​ว่า​ทุก​สิ่ง​ที่​พระ‍องค์​ประ‌ทาน​แก่​ข้า‍พระ‍องค์​นั้น​มา​จาก​พระ‍องค์ เพราะ‍ว่า​พระ‍ดำ‌รัส​ที่​พระ‍องค์​ตรัส​แก่​ข้า‍พระ‍องค์​นั้น ข้า‍พระ‍องค์​ให้​พวก​เขา​แล้ว​และ​เขา​รับ​ไว้ และ​รู้​แน่​ว่า​ข้า‍พระ‍องค์​มา​จาก​พระ‍องค์ และ​เชื่อแล้ว​ว่า​พระ‍องค์​ทรง​ส่ง​ข้า‍พระ‍องค์​มา ข้า‍พระ‍องค์​ขอ‍ดุ‌อาอ์​เพื่อ​พวก​เขา ข้า‍พระ‍องค์​ไม่​ได้​ขอ‍ดุ‌อาอ์​เพื่อ​โลกดุนยา แต่​เพื่อ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​พระ‍องค์​ประ‌ทาน​แก่​ข้า‍พระ‍องค์ เพราะ​ว่า​เขา​เป็น​ของ​พระ‍องค์ 10 ทุก​คน​ที่​เป็น​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​ก็​เป็น​ของ​พระ‍องค์ และ​ทุก​คน​ที่​เป็น​ของ​พระ‍องค์​ก็​เป็น​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ และ​พวก​เขา​ทำ​ให้​ข้า‍พระ‍องค์​ได้​รับ​เกียรติ 11 บัด‍นี้​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ไม่​อยู่​ในโลกดุนยา​นี้​อีก​แล้ว แต่​พวก​เขา​ยัง​อยู่​ใน​โลกดุนยา​นี้ ข้า‍พระ‍องค์​กำ‌ลัง​จะ​ไป​หา​พระ‍องค์ ข้า​แต่องค์อุปถัมภ์​มหาบริ‌สุทธิ์ ขอ​พระ‍องค์​ทรง​คุ้ม‍ครอง​บรร‌ดา​คน​ที่​พระ‍องค์​ประ‌ทาน​แก่​ข้า‍พระ‍องค์​ไว้​โดย​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์ เพื่อ​เขา​จะ​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​เหมือน​อย่าง​ข้า‍พระ‍องค์​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​กับ​พระ‍องค์ 12 เมื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​ยัง​อยู่​กับ​พวก​เขา ข้า‍พระ‍องค์​ก็​คุ้ม‍ครอง​พวก​เขา ผู้​ซึ่ง​พระ‍องค์​ประ‌ทาน​แก่​ข้า‍พระ‍องค์​ไว้​โดย​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์ ข้า‍พระ‍องค์​ปก‍ป้อง​พวก​เขา​ไว้ และ​ไม่​มี​ใคร​ใน​พวก​เขา​พินาศ​ยก‍เว้น​คน​เดียว​ที่​ต้อง​พินาศ เพื่อ​ให้​เป็น​จริง​ตาม​คัมภีร์บริสุทธิ์​1 13 แต่​บัด‍นี้​ข้า‍พระ‍องค์​กำ‌ลัง​จะ​ไป​หา​พระ‍องค์ ข้า‍พระ‍องค์​กล่าว​ถึง​เรื่อง​เหล่า​นี้​ขณะ​ที่​ยัง​อยู่​ในโลก​ดุนยา เพื่อ​ให้​พวก​เขา​ได้​รับ​ความ​ชื่น‍ชม​ยินดี​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​อย่าง​เต็ม​เปี่ยม 14 ข้า‍พระ‍องค์​มอบ​พระ‍ดำ‌รัส​ของ​พระ‍องค์​ให้​แก่​พวก​เขา​แล้ว และ​โลกดุนยานี้​เกลียด‍ชัง​เขา เพราะ​เขา​ไม่​ใช่​ของ​โลกดุนยา เหมือน​อย่าง​ที่​ข้า‍พระ‍องค์​ไม่​ใช่​ของ​โลกดุนยา 15 ข้า‍พระ‍องค์​ไม่​ได้​ขอ​ให้​พระ‍องค์​เอา​พวก​เขา​ออก​ไป​จาก​โลกดุนยา แต่​ขอ​ให้​ปก‍ป้อง​เขา​ไว้​ให้​พ้น​จาก​อิบลิส 16 พวก​เขา​ไม่​ใช่​ของ​โลกดุนยา เหมือน​อย่าง​ที่​ข้า‍พระ‍องค์​ไม่​ใช่​ของโลก​ดุนยา 17 ขอ​ทรง​แยก​พวก​เขา​ให้​บริ‌สุทธิ์2​ด้วย​สัจธรรม พระ‍ดำรัส​ของ​พระ‍องค์​เป็น​สัจธรรม 18 พระ‍องค์​ทรง​ส่ง​ข้า‍พระ‍องค์​มา​ใน​โลกดุนยา​อย่าง‍ไร ข้า‍พระ‍องค์​ก็​ส่ง​พวก​เขา​ไป​ในโลก​ดุนยา​อย่าง‍นั้น 19 ข้า‍พระ‍องค์​แยก​ตัว​ให้​บริ‌สุทธิ์​เพราะ​เห็น​แก่​เขา​ทั้ง‍หลาย เพื่อ​ให้​เขา​รับ​การ​แยก​ให้​บริ‌สุทธิ์​ด้วย​สัจ‌ธรรม

20 “ข้า‍พระ‍องค์​ไม่​ได้​ขอ‍ดุ‌อาอ์​เพื่อ​คน​เหล่า​นี้​พวก​เดียว แต่​เพื่อ​ทุก‍คน​ที่​ศรัท‌ธา​ใน​ข้า‍พระ‍องค์​ผ่าน​ถ้อย​คำ​ของ​พวก​เขา 21 เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน ดัง‍เช่น​พระ‍องค์​ผู้​เป็นองค์อุปถัมภ์ทรง​อยู่​ใน​ข้า‍พระ‍องค์​และ​ข้า‍พระ‍องค์​ใน​พระ‍องค์ เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​อยู่​ใน​พระ‍องค์​และ​ใน​ข้า‍พระ‍องค์​ด้วย เพื่อโลกดุนยา​จะ​ได้​เชื่อว่า​พระ‍องค์​ทรง​ส่ง​ข้า‍พระ‍องค์​มา 22 เกียรติ​ซึ่ง​พระ‍องค์​ประ‌ทาน​แก่​ข้า‍พระ‍องค์​นั้น ข้า‍พระ‍องค์​มอบ​ให้​แก่​พวก​เขา เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน ดัง‍เช่น​พระ‍องค์​กับ​ข้า‍พระ‍องค์ 23 ข้า‍พระ‍องค์​อยู่​ใน​พวก​เขา​และ​พระ‍องค์​ทรง​อยู่​ใน​ข้า‍พระ‍องค์ เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​อย่าง​สม‌บูรณ์ เพื่อโลก​ดุนยา​จะ​ได้​รู้​ว่า​พระ‍องค์​ทรง​ส่ง​ข้า‍พระ‍องค์​มา และ​พระ‍องค์​ทรง‍รัก​พวก​เขา​เหมือน​อย่าง​ที่​พระ‍องค์​ทรง‍รัก​ข้า‍พระ‍องค์ 24 ข้า‍แต่องค์อุปถัมภ์ ข้า‍พระ‍องค์​ปรารถ‌นา​ให้​คน​เหล่า​นั้น​ที่​พระ‍องค์​ประ‌ทาน​แก่​ข้า‍พระ‍องค์ อยู่​กับ​ข้า‍พระ‍องค์​ใน​ที่​ที่​ข้า‍พระ‍องค์​อยู่​นั้น เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​เห็น​สง่าราศี​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​ซึ่ง​พระ‍องค์​ประ‌ทาน​แก่​ข้า‍พระ‍องค์ เพราะ​พระ‍องค์​ทรง‍รัก​ข้า‍พระ‍องค์​ก่อน​ที่จะทรงสร้างโลก 25 ข้า‍แต่​องค์อุปถัมภ์​ผู้​ทรง​ธรรม โลกดุนยา​นี้​ไม่​รู้จัก​พระ‍องค์ แต่​ข้า‍พระ‍องค์​รู้‍จัก​พระ‍องค์ และ​คน​เหล่า​นี้​รู้​ว่า​พระ‍องค์​ทรง​ส่ง​ข้า‍พระ‍องค์​มา 26 ข้า‍พระ‍องค์​ทำ​ให้​พวก​เขา​รู้‍จัก​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์ และ​จะ​ทำ​อย่าง​นี้​ต่อ​ไป เพื่อ​ความ​รัก​ที่​พระ‍องค์​ทรง‍รัก​ข้า‍พระ‍องค์​นั้น​จะ​อยู่​ใน​เขา และ​ข้า‍พระ‍องค์​อยู่​ใน​เขา


ซาบูรฺ 41:9; ยะหฺยา 13:18

2 แยก...ให้​บริสุทธิ์ ใน​ข้อ​นี้ และ​ข้อ 19 แปล​ได้​อีก​ว่า ชำระ​ให้​บริสุทธิ์ ซึ่ง​ใน​คัมภีร์บริสุทธิ์หมาย​ถึง แยก​ตัว​ออก​เพื่อ​อัลลอฮฺ

บทที่ 16  ►  บทที่ 18

Share